Đình Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội


Đình Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội Bản kê khai năm 1938 ghi thần tích về cụ Đào kỳ được phong "Đào tướng quân dũng lược tế thế đại vương " và cụ Phương Dung được phong tặng "Phương Dung trinh liệt từ hòa đoan trang công chúa”

Bài vị của 2 vị thành hoàng Đào Kỳ - Phương Dung tại đền làng Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, tiếc là đoạn giữa bài vị của thánh bà bị bong mất, dân làng tha thiết mong khôi phục lại.

Bản kê khai năm 1938 ghi thần tích về cụ Đào kỳ được phong "Đào tướng quân dũng lược tế thế đại vương " và cụ Phương Dung được phong tặng "Phương Dung trinh liệt từ hòa đoan trang công chúa”

Ngoài ra, xung quanh trong khu vực có 6 làng thờ chung 2 cụ Đào Kỳ - Phương DungẢnh: Nick Anh Nga Nhật

Bài viết mới
Đình Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội