Họ Đào Việt Nam có từ bao giờ – Nguồn gốc họ Đào tại Việt Nam


Họ Đào Việt Nam có từ bao giờ - Nguồn gốc họ Đào tại Việt Nam

Thời Hùng Vương thứ VII - Hùng Chiêu Vương, húy Quốc Lang, sinh năm Quý Tỵ (1768 tr. TL), lên ngôi khi 18 tuổi, ở ngôi tất cả 200 năm, từ năm Canh Tuất (1631 tr. TL) đến năm Kỷ Tỵ (1432 tr. TL)

  • Thái tổ mẫu Đào Liễu được phụng thờ tại đền Chân Suối, thân mẫu của tổ mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu là vợ của Vua Hùng thứ VII.

Thời An Dương Vương (257 - 208 TCN)

  • Nồi Hầu (Đào Nồi) là tướng  trong triều đình Âu Lạc và hai người con trai là Đống Vịnh và Lý Vực đều được làm quan võ trong triều. Ông quê làng Canh (nay là Tam Canh, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) có cha tên là Đào Hoằng
  • Tướng Đào Đạt, Đào Minh, người làng Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có công đánh giặc giúp nước hiện Hai ông được thờ tại đình Tam Tảo
Bài viết mới
Họ Đào Việt Nam có từ bao giờ – Nguồn gốc họ Đào tại Việt Nam